адв. Християн Лаков

Магистър по право, член на Софийска адвокатска колегия от 2004 г. Работи в  областта на гражданското и административното  право и процес; специализация в търговско, вещно и облигационно право, право на интелектуалната собственост и други.

Допълнителна квалификация: 
Дипломант по специалност „Фирмено управление”; Дипломант по специалност „Банки и банково дело”

Професионален опит – Юридически съветник при „Хибрид” АД; Юрисконсулт в „Правна клиника” при Фондация „Отворено общество”; Юрисконсулт при „Европейско правно обслужване” ООД; в периода 2011 – 2022 г. съдружник в Адвокатско дружество.

Адвокат Лаков има огромен опит  в областта на търговското и банковото право.

През годините ръководи редица проекти в областите:

  • Придобивания, сливания, корпоративни структурирания и търговски транзакции;
  • Сделки и управление на недвижими имоти;
  • Законодателни анализи и проекти за нормативни актове;
  • Анализи и преструктуриране на работните процеси в институции и компании;
  • Инвестиции.

Представлява клиенти по множество съдебни и арбитражни дела в областта на търговското, данъчното и административното право. В структурата на кантората е фокусиран върху отношенията с клиентите и институциите и публичния образ на кантората. Ръководи проекти в областта на електронното правосъдие и електронното управление, както и в изработването на юридически софтуер. Ръководи аналитични и сравнително-правни проекти, изследващи добри практики в редица европейски страни по темите на изпълнителното производство, административното обслужване и придобиването на юридическа правоспособност.

Цветислава Лакова

Юрист. Експерт по интелектуална собственост

lakovaЦветислава Лакова е юрист с 20-годишна практика в областта на интелектуалното право, конкурентното право, обществените поръчки и концесии и нотариалните производства.

От началото на 2017г. до януари 2022г. Цветислава Лакова работи като Директор на дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ в Патентно ведомство на Република България. Същата притежава огромен опит  в областта на интелектуалната собственост и нейната защита. В периода на работа в Патентно ведомство Цветислава Лакова изпълнява и функциите на Първи секретар на Работна група „Интелектуална собственост“  като отговаря пряко за организацията и координацията по европейските въпроси в рамките на съответното ведомство, за формулирането и отстояването на националната позиция в съответните формати на Съвета на Европейския съюз, за изработване на рамковите позиции и за организацията и координацията относно осъществявания от Европейската комисия механизъм за сътрудничество и оценка.

Цветислава Лакова има 10-годишен опит като експерт в Комисия за защита на конкуренцията и областта на обществените поръчки и концесии, като освен експертно становище по възникнали казуси в процедури по обществени поръчки, същата изготвя документации, свързани с обществени поръчки, подаване на жалби в КЗК, ВАС.

Опитът на г-жа Лакова в нотариалните производства е добит като помощник-нотариус и тя предлага изготвяне на предварителни договори, проекти на нотариални актове и всички съпътстващи документи в процедурите по Закона за собствеността.

Притежава патентна специализация в областта на интелектуалната собственост, издадена от Университет за Национално и Световно Стопанство.

Същата е и докторант по специалността „Фирмено управление“ към Центъра за Факултативно Обучение при УНСС.

адв. Николай Димов

Магистър по право, член на Софийска адвокатска колегия. Богат опит във вещното право и нотариалните производства. Специализира в областта на недвижимите имоти и ипотечното право. Работи успешно в сферата на особените залози и други обезпечения.

Притежава значителен опит в преструктуриране на дружества, сливания и придобивания, управление и изпълнението на проекти, защита на личните данни. Настоящата му практика е съсредоточена върху високотехнологични компании и иновативни електронни продукти.

Работата му включва консултиране на чуждестранни и местни физически и юридически лица, и компании в областта на вещното право и строителството, енергетиката и енергийни ресурси, договорно и търговско право, административно право; изготвяне на правни анализи при инвестиране в недвижими имоти и в строителство на територията на България; консултиране, представителство и изготвяне на необходимите правни документи на всички етапи, съпътстващи придобиването, продажбата или учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, в това число водене на преговори с насрещната страна, изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, изготвяне на нотариални актове и представителството пред съответни органи и административни учреждения; изготвяне на правни анализи при придобиване или реализиране на енергийни проекти; изготвяне на договори между физически лица, както и на договори между търговци, в това число консултиране във връзка и изготвяне на договори, за учредяване и последващата необходима документация за вписване на особени залози съгласно Закона за особените залози.

Борислав Иванов

Технически сътрудник

Лицето изпълнява различни административни задачи в съответствие с установените процедури и дейности в кантората.