trademarkМарката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Марките могат да бъдат търговски марки, колективни и сертификатни марки. Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване на заявката и принадлежи на първия заявител. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие. Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години срещу заплащане на такса.

Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.

Наименование за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори.
Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

Освен, че за всеки бизнес е от изключително значение да притежава отличителен знак – търговска марка, също толкова важно за него е и да защити този знак. Да регистрира търговска марка. Единствено в случай, че сте подали заявка за регистрация на търговска марка пред Патентно ведомство, бихте били сигурни, че правото върху марката е Ваше и Вашата търговска марка е защитена от закона. Важно е да се знае, че правото върху търговска марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката, След този момент, никой друг бизнес, физическо лице или дружество, не могат да използват Вашата търговска марка в дейността си. Използването й ще бъде само Ваше право, като Вие впоследствие бихте могли да разрешавате и на други лица да я използват. Забраната за използване включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами.

Когато марката е притежание на няколко лица и между тях не е уговорено друго, всяко от тях може да я използва в пълен обем. Правото да се разпореждат с марката (да я прехвърлят, да сключват лицензионни договори, да я залагат и предоставят като обезпечение) се упражнява съвместно от всички съпритежатели, като трябва да е налице тяхното писмено съгласие. Срокът на търговската марка е 10 години, но този срок би могъл да бъде продължаван многократно.

Адвокатска кантора Лаков и партньори предоставя компетентно разглеждане на Вашите документи, попълване на заявката за регистрация на търговска марка и подаването й пред Патентно ведомство. Дружеството се ангажира със защита при подаване на опозиция или възражение по смисъла на ЗМГО, изготвяне на становища, заличавания  и отмени на търговски марки, както и всички процедури пред Патентно ведомство.

Дружеството се ангажира и с подаване на заявки и всички съпътстващи документи пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Тя е административно, юридически и финансово независимо учреждение на Европейската общност със седалище в испанския град Аликанте с основни дейности по регистрации на марки и дизайни на ЕС, поддържане на публични регистри за регистрираните марки и дизайни, заличавания и отмени.

Кантората работи и с подаване на заявки за международна регистрация пред Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост. За клиентите е важно да знаят, че съгласно разпоредбите на ЗМГО, международната заявка трябва да се изпрати в Международното бюро чрез Ведомството на произхода. Международна заявка, изпратена директно от заявителя в Международното бюро, не се зачита и се връща обратно на подателя. Доколкото е изключително важна прецизността при подготовка на документите /марката следва да е идентична на тази, която фигурира в базовата заявка или регистрация, че стоките и услугите в международната заявка не излизат извън обхвата на списъка на стоките и услугите, фигуриращи в базовата заявка или регистрация, както и че всички указания, като описание на марката, претенция за цвят, са идентични на тези, които фигурират в базовата марка/, експерт от дружеството ще подготви цялата документация с необходимото качество и коректност.

Кантората се ангажира  и с правна закрила на географските означения, която в България се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство на Република България.
Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености. Границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход се определят и установяват от съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му.
Правото на използване на регистрирано географско означение има само лицето/лицата, което/които е/са вписано/вписани като негов/и ползвател/и.

Всички изискуеми документи, във връзка със заявяването и регистрацията на географското означение се изготвят от експерт по интелектуална собственост, част от екипа на Адвокатска кантора Лаков и партньори.