Адвокатска кантора Лаков и партньори предлага на вниманието на своите настоящи и бъдещи клиенти специализирана услуга, свързана с първоначалната регистрация на дружества по Търговския закон, други юридически лица и търговци, както и вписването на промени в обстоятелства по партидите на вече регистрирани такива. Можете да разчитате на нас за цялостна подготовка на необходимата документация, консултация по същата , както и представителство пред Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Вашите документи се подават по електронен път с универсален електронен подпис, за което Законът за търговския регистър и Тарифата за държавните такси предвиждат намаление на дължимите държавни такси. За успешното стартиране, провеждане и приключване на избраната регистърна процедура ни потърсете на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 67, партер или на mail@lakovpartners.com