Процесуалното представителство е участие от Ваше име пред държавен /съд или администрация/ или частен орган /ЧСИ, арбитраж, нотариус/, от който зависи упражняването или защитата на Ваши прави и интереси. Кантората предлага предлага процесуално представителство по граждански и търговски казуси, административни производства в областта на защита на личните данни, потребителите и конкуренцията. Имаме огромен опит и в подаване на колективни искове. Нашите задълбочени познания по правилата за развитие на процеса, за доказване и доказателствени средства, за обезпечаване и принудително изпълнение на предмета на спора ни позволяват да предлагаме висококачествена услуга.

Ежедневно работим върху нови методи и практики за постигане на високи резултати при преговори и медиация, нарушени авторски права и арбитраж.